Home | KSAE | E-Submission | Sitemap | Contact Us |  
top_img open_access
International Journal of Automotive Technology Search > Browse Articles > Search Chassis, Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle, Transmission and Driveline, Vehicle Dynamics and Control
Optimal Gear Shift Control of Two-Speed Dual-Clutch Transmission in Electric Vehicle for Smoothness and Friction Loss Reduction
Int J Automot Technol. 2024;25(4):913-930.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-024-00073-z
      
 Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle, Electrical and Electronics
Multi-objective Optimization and Performance Analysis of Dual-Rotor Hub Motor Based on Comprehensive Sensitivity Stratification
Int J Automot Technol. 2024;25(4):849-865.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-024-00084-w
      
 Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle, Fuels and Lubricants, Heat Transfer, Fluid and Thermal Engineering, Vision and Sensors
Research on Energy Consumption Optimization Control Strategy of Electric Vehicle Electric Drive Oil/Water Cooling System
Xuanyao Wang , Youwang Feng
Int J Automot Technol. 2024;25(3):595-610.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-024-00047-1
      
 Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle
Electric Vehicle Architecture Design Based on Database
Kwon-Hee Suh , Moon JinGyu
Int J Automot Technol. 2024;25(2):427-444.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-024-00035-5
      
 Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle
Fractional order complementary non-singular terminal sliding mode control of PMSM based on neural network
Jinliang Zhang , Dunbin Zhu , Wei Jian , Wentao Hu , Guosheng Peng , Yufeng Chen , Zhihu Wang
Int J Automot Technol. 2024;25(2):213-224.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-024-00015-9
         Cited By 26
 Connected Automated Vehicles and ITS, Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle, Vehicle Dynamics and Control
Novel Electric Vehicle Powertrain of Multi-Stack Fuel Cell Using Optimal Energy Management Strategy
Byeong Jin Eom , Eom Kiback , Dongho Yang , Minjae Kim
Int J Automot Technol. 2024;25(2):201-211.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-024-00010-0
      
 Connected Automated Vehicles and ITS, Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle, Vehicle Dynamics and Control
A Multi-objective Optimization Control Strategy of a Range-Extended Electric Vehicle for the Trip Range and Road Gradient Adaption
Xinyou Lin , Zhiyong Chen , Jiajin Zhang , Chaoyu Wu
Int J Automot Technol. 2024;25(1):131-145.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-024-00021-x
      
 Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle, Electrical and Electronics
Design and Application of Flywheel–Lithium Battery Composite Energy System for Electric Vehicles
Binbin Sun , Mengxue Xie , Bo Li , Pengwei Wang , Song Gao
Int J Automot Technol. 2024;25(1):107-117.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-024-00017-7
      
 Engine and Emissions, Fuels and Lubricants
Reduction in Chassis Dynamometer Test Time for Evaluating Energy Economy and Range of Light-Duty Battery Electric Vehicles
Man Su Noh , Da Eun Kim , Jin Han Ahn , Ki Bum Kim
Int J Automot Technol. 2024;25(1):1-12.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-024-00001-1
         Cited By 1
 Connected Automated Vehicles and ITS, Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle, Vehicle Dynamics and Control
ENERGY-SAVING OPTIMIZATION OF FREQUENCY-VARIABLE HEAT PUMP AIR CONDITIONING SYSTEM FOR ELECTRIC VEHICLES BASED ON A GENETIC ALGORITHM
Qinghong Peng , Gen Yang , Qungui Du
Int J Automot Technol. 2023;24(6):1543-1551.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-023-0124-4
      
 Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle
ELECTRIC VEHICLE BATTERY STATE OF CHARGE PREDICTION BASED ON GRAPH CONVOLUTIONAL NETWORK
Geunsu Kim , Soohyeok Kang , Gyudo Park , Byung-Cheol Min
Int J Automot Technol. 2023;24(6):1519-1530.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-023-0122-6
      
 Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle
MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION METHOD WITH MULTI CONTROL VARIABLES AND ITS APPLICATION IN CONFIGURATION COMPARISON OF COMBINATION HEV
Junping Xie , Zhihao Liang , Kegang Zhao , Maoyu Mai
Int J Automot Technol. 2023;24(6):1493-1507.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-023-0120-8
      
 Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle, Transmission and Driveline
NUMERICAL STUDY ON THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL TEMPERATURE OF MAJOR CITIES IN CALIFORNIA ON THE CAPACITY FADE OF BATTERY CELLS IN ELECTRIC VEHICLES
Saekyeol Kim , Taek Keun Lyu , Jae Wan Park
Int J Automot Technol. 2023;24(5):1447-1458.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-023-0117-3
         Cited By 1
 Chassis, Connected Automated Vehicles and ITS, Electrical and Electronics, Vehicle Dynamics and Control
NOVEL PAYLOAD PARAMETER SENSITIVITY ANALYSIS ON OBSERVATION ACCURACY OF LIGHTWEIGHT ELECTRIC VEHICLES
Xianjian Jin , Zhaoran Wang , Junpeng Yang , Liwei Xu , Guodong Yin
Int J Automot Technol. 2023;24(5):1313-1324.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-023-0106-6
         Cited By 2
 Connected Automated Vehicles and ITS
MODEL PREDICTIVE ADAPTIVE CRUISE CONTROL OF INTELLIGENT ELECTRIC VEHICLES BASED ON DEEP REINFORCEMENT LEARNING ALGORITHM FWOR DRIVER CHARACTERISTICS
Jinghua Guo , WenChang Li , Yugong Luo , Keqiang Li
Int J Automot Technol. 2023;24(4):1175-1187.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-023-0096-4
         Cited By 1
 Connected Automated Vehicles and ITS, Vehicle Dynamics and Control, Vision and Sensors
LATERAL STABILITY CONTROL OF A DISTRIBUTED ELECTRIC VEHICLE USING A NEW SLIDING MODE CONTROLER
Yawei Chen , Qian Cheng , Huafu Gan , Xixiang Hao , Chenheng Yuan
Int J Automot Technol. 2023;24(4):1089-1100.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-023-0089-3
         Cited By 1
 Connected Automated Vehicles and ITS, Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle, Vehicle Dynamics and Control
OPTIMAL CONTROL FOR SHIFTING COMMAND OF TWO-SPEED ELECTRIC VEHICLES CONSIDERING SHIFTING LOSS
Liyue Yang , Dohyun Park , Shaowen Lyu , Chunhua Zheng , Namwook Kim
Int J Automot Technol. 2023;24(4):1051-1059.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-023-0086-6
         Cited By 5
 Connected Automated Vehicles and ITS, Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle, Vehicle Dynamics and Control
DISTRIBUTION METHOD OF AUTOMOTIVE TORQUE FOR HUB MOTOR CONSIDERING ENERGY CONSUMPTION OPTIMIZATION
Wu shi , Li Yipeng , Guan Yibo , Liu Taorui , Che CuiRu
Int J Automot Technol. 2023;24(3):913-928.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-023-0075-9
         Cited By 3
 Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle
ENERGY MANAGEMENT STRATEGY OF PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLES CONSIDERING THERMAL CHARACTERISTICS
Dafeng Song , Daokun Bi , Xiaohua Zeng , Shiyuan Wang
Int J Automot Technol. 2023;24(3):655-668.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-023-0055-0
         Cited By 3
 Body and Safety, Noise, Vibration and Harshness
NONLINEAR DYNAMIC STRUCTURAL OPTIMIZATION OF ELECTRIC VEHICLES CONSIDERING MULTIPLE SAFETY TESTS
Min-Ho Jeong , Gyung-Jin Park
Int J Automot Technol. 2023;24(2):573-593.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-023-0048-z
         Cited By 1
 Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle, Transmission and Driveline
OPTIMUM DESIGN CONSIDERING MAIN OPERATING POINTS OF EV TRACTION MOTOR FOR TORQUE RIPPLE REDUCTION AND FUEL ECONOMY IMPROVEMENT
Seok-Won Woo , Jin-Cheol Park , Moo-Hyun Sung , Ye-Na Bae , Jongsun Yoon , Kyoung-Soo Cha , Myung-Seop Lim
Int J Automot Technol. 2023;24(1):115-127.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-023-0011-z
         Cited By 1
  Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle, Electrical and Electronics
RANGE-EXTENDER IN-THE-LOOP METHOD FOR FUEL CONSUMPTION PREDICTION OF HYBRID ELECTRIC VEHICLES
Yongzheng Sun , Zhiyu Han , Jian Feng , Zhenkuo Wu
Int J Automot Technol. 2023;24(1):91-103.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-023-0009-6
      
 Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle, Engine and Emissions, Heat Transfer, Fluid and Thermal Engineering
ENERGY EFFICIENCY PREDICTION MODEL OF HEAVY-DUTY ELECTRIC VEHICLES USING NUMERICAL SIMULATION
Jingeun Song , Junepyo Cha , Mingi Choi
Int J Automot Technol. 2022;23(6):1529-1536.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-022-0133-8
         Cited By 1
 Body and Safety
RIDE PERFORMANCE ON WHEEL ROTATION SPEED DRIVEN CONTROLLED DAMPER SYSTEM
Hironobu Kikuchi , Kazuaki Inaba
Int J Automot Technol. 2022;23(5):1451-1470.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-022-0127-6
         Cited By 1
 Engine and Emissions
CARBON EMISSION VARIATIONS FOR PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLES AFTER CORONAVIRUS DISEASE 19: AN EMPIRICAL CASE IN CHONGQING, CHINA
Xu Hao , Yuebo Yuan , Hewu Wang , Tiegang Hu , Sisi Ji , Yin Wang
Int J Automot Technol. 2022;23(5):1337-1347.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-022-0117-8
         Cited By 1
 Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle
SPEED CONTROL OF REMOTELY OPERATED MULTI-WHEEL MOTOR-DRIVEN VEHICLES FOR UNPAVED ROADS AND OBSTACLES
Kyuhong Han , Hyeongcheol Lee
Int J Automot Technol. 2022;23(5):1197-1212.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-022-0106-y
         Cited By 1
 Chassis, Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle, Transmission and Driveline, Vehicle Dynamics and Control
INFLUENCING FACTORS OF ELECTRIC VEHICLE ECONOMY BASED ON CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION
Bing Fu , Taiping Zhu , Jingang Liu , Youhong Zhao , Jianwen Chen
Int J Automot Technol. 2022;23(3):717-728.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-022-0065-3
         Cited By 3
 Connected Automated Vehicles and ITS
REGENERATIVE BRAKING CONTROL STRATEGIES WITH FIXED RATIO AND VARIABLE RATIO BRAKING FORCES OPTIMIZATION DISTRIBUTION FOR ELECTRIC VEHICLES DURING DOWNHILL PROCESS
Li Xiangjie , Zhang Xiangwen , Wang Yangxiong
Int J Automot Technol. 2022;23(3):667-681.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-022-0061-7
         Cited By 6
  Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle
NUMERICAL STUDY ON THE DESIGN OF AIR COOLED BATTERY THERMAL MANAGEMENT SYSTEM FOR ECO-FRIENDLY VEHICLES
Alemayehu Wakjira Huluka , Chul-Ho Kim
Int J Automot Technol. 2022;23(3):603-612.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-022-0055-5
      
 Electric, Fuel Cell, and Hybrid Vehicle
FUEL ECONOMY IMPROVEMENT ANALYSIS OF PARALLEL AND POWER-SPLIT HYBRID ELECTRIC VEHICLES
Hye Hyun Kang, In Chun Chung, Kwang Man An, Jin Il Park, Jong Hwa Lee
Int J Automot Technol. 2022;23(2):495-501.    DOI: https://doi.org/10.1007/s12239-022-0045-7
         Cited By 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Editorial Office
21 Teheran-ro 52-gil, Gangnam-gu, Seoul 06212, Korea
TEL: +82-2-564-3971   FAX: +82-2-564-3973   E-mail: manage@ksae.org
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © The Korean Society of Automotive Engineers.                 Developed in M2PI
Close layer
prev next